Log In Register
 

Debt Collection

Every year, millions of consumers must deal with the consequences of delinquent debt. This module is designed to help debtors understand their rights under federal law, communicate effectively with a debt collector, avoid a judgment or garnishment, find assistance or file a complaint. It also equips consumers to avoid debt collection scams and to stop collection efforts on a debt they do not owe.

 

Publication List

Debtors’ Rights

Debtors’ Rights
This 16-page guide helps consumers who owe money understand how to avoid a debt collection lawsuit, what the legal process is if they can’t avoid being sued, their rights if they lose the suit and how to file a complaint against a debt collector.

The Fair Debt Collection Practices Act

The Fair Debt Collection Practices Act
This concise guide to the Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) makes consumers aware of what collectors must do under the law, what they are allowed to do, and what they are prohibited from doing. It also provides information about getting a collector to stop contacting you, what your options are if a collector violates the FDCPA and where to get more information or personal assistance.

Debtors’ Rights (Spanish)

Debtors’ Rights (Spanish)
Esta guía de 16 páginas ayuda a consumidores que deben dinero a comprender cómo evitar una demanda por el cobro de deudas; cómo funciona el proceso legal si no logran evitar una demanda; cuáles son sus derechos si pierden la demanda; y cómo presentar una queja contra un cobrador de deudas.

The Fair Debt Collection Practices Act - How it restricts collectors and protects consumer (Spanish)

The Fair Debt Collection Practices Act - How it restricts collectors and protects consumer (Spanish)
Esta guía concisa acerca de la ley sobre el cobro de deudas justo (Fair Debt Collection Practices Act o FDCPA) le informa al consumidor sobre las obligaciones de cobradores; sobre lo que tienen permitido hacer los cobradores; y sobre lo que tienen prohibido hacer los cobradores. También ofrece información sobre cómo conseguir que un cobrador deje de comunicarse con usted; sobre sus opciones cuando un cobrador infringe la ley FDCPA; y dónde obtener más información y ayuda directa.

Debtors’ Rights (Vietnamese)

Debtors’ Rights (Vietnamese)
Tập hướng dẫn này gồm 16 trang giúp những người tiêu thụ mắc nợ hiểu cách tránh bị cơ sở đòi nợ kiện, thủ tục pháp lý ra sao nếu bị kiện là điều không thể tránh được, quyền hạn của họ nếu thua kiện và cách điền đơn khiếu nại cơ sở đòi nợ. This 16-page guide helps consumers who owe money understand how to avoid a debt collection lawsuit, what the legal process is if they can’t avoid being sued, their rights if they lose the suit and how to file a complaint against a debt collector.

The Fair Debt Collection Practices Act (Vietnamese)

The Fair Debt Collection Practices Act (Vietnamese)
Đây là tập hướng dẫn súc tích về Sắc Luật Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) để giúp những người tiêu thụ nhận thức rằng các cơ sở đòi nợ cần phải tuân theo luật này, họ được phép và không được phép làm gì. Tập hướng dẫn cũng có các chi tiết về cách ngăn chặn cơ sở đòi nợ liên lạc với quý vị, các lựa chọn cho quý vị, nếu như cơ sở đòi nợ vi phạm Sắc Luật FDCPA và quý vị tìm thêm thông tin hay trợ giúp cá nhân ở đâu.
This concise guide to the Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) makes consumers aware of what collectors must do under the law, what they are allowed to do, and what they are prohibited from doing. It also provides information about getting a collector to stop contacting you, what your options are if a collector violates the FDCPA and where to get more information or personal assistance.

Debtors’ Rights (Korean)

Debtors’ Rights (Korean)
이 16 페이지 가이드는 부채가 있는 소비자들의 채권추심 소송을 피하는 방법, 소송을 피할 수 없을 경우의 법적 절차, 소송에 패했을 경우의 권리 그리고 채권추심자에 대해 소송을 제기하는 방법 등에 대한 이해를 돕습니다.  This 16-page guide helps consumers who owe money understand how to avoid a debt collection lawsuit, what the legal process is if they can’t avoid being sued, their rights if they lose the suit and how to file a complaint against a debt collector.

The Fair Debt Collection Practices Act (Korean)

The Fair Debt Collection Practices Act (Korean)
공정 채권 추심법(the Fair Debt Collection Practices Act, FDCPA)에 대한 이 안내서는 법으로 규정된 채권 추심자들의 의무, 허거된 추심 행위 그리고 불법 추심 행위 등을 소비자들에게 알립니다. 이 안내서는 또한 채권 추심자들로부터의 접촉 차단, 채권 추심자들의 법률 위반시 대처하는 방법, 추가 정보 또는 지원 받는 요령 등에 대한 정보도 제공합니다.
This concise guide to the Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) makes consumers aware of what collectors must do under the law, what they are allowed to do, and what they are prohibited from doing. It also provides information about getting a collector to stop contacting you, what your options are if a collector violates the FDCPA and where to get more information or personal assistance.

The Fair Debt Collection Practices Act (Chinese)

The Fair Debt Collection Practices Act (Chinese)
This concise guide to the Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) makes consumers aware of what collectors must do under the law, what they are allowed to do, and what they are prohibited from doing. It also provides information about getting a collector to stop contacting you, what your options are if a collector violates the FDCPA and where to get more information or personal assistance.

Debtors’ Rights (Chinese)

Debtors’ Rights (Chinese)
This 16-page guide helps consumers who owe money understand how to avoid a debt collection lawsuit, what the legal process is if they can’t avoid being sued, their rights if they lose the suit and how to file a complaint against a debt collector.

 

Quick Menu

Support Consumer Action

Support Consumer

Join Our Email List

Optional Member Code
Facebook FTwitter T

MoneyWise Modules