Log In Register
 

Job Training Schools

This module helps prospective students understand their vocational training education options, evaluate a job training program/school, make wise choices about student loans, and find help if they have trouble making their student loan payments or believe they are a victim of for-profit school fraud. (The curriculum and companion PowerPoint presentation for this module, to be used by community educators conducting group workshops, will be available August 2016.)

 

Publication List

A guide to finding the right job training school

A guide to finding the right job training school
Job training can be a valuable investment in your future—if the school or program is reputable and fairly priced. This guide is designed to help anyone considering a job training program or vocational school make an informed choice, avoid excessive or unwarranted student loan debt, and know where to turn if they believe they are a victim of for-profit school fraud.

Questions and answers about job training (vocational) schools

Questions and answers about job training (vocational) schools
This Consumer Action manual, written in Q&A format, is designed to provide background information about evaluating job training schools and choosing and managing student loans for these programs.

Student Loan and Education Resource List

Student Loan and Education Resource List
This concise, five-page guide provides resources to help beginning students figure out what their college education financing options are, what they can afford, which schools are worth the cost and how to get the student loan process started. Current and former students can benefit from the sections on loan repayment and what to do if the loan goes into default. The publication includes resources specifically for veterans.

A guide to finding the right job training school (Korean)

A guide to finding the right job training school (Korean)
해당 학교 또는 프로그램의 평판이 좋고 공정하게 가격이 책정되었다면 직업 훈련은 미래를 위한 가치있는 투자일 수 있습니다. 이 가이드는 직업 훈련 프로그램이나 학교를 고려하고 있는 사람들의 합리적인 선택, 과도하거나 부당한 학자금 대출 방지, 그리고 영리 목적 학교 사기 피해를 입었을 때 대처법 등에 대한 도움을 제공합니다.

Job training can be a valuable investment in your future—if the school or program is reputable and fairly priced. This guide is designed to help anyone considering a job training program or vocational school make an informed choice, avoid excessive or unwarranted student loan debt, and know where to turn if they believe they are a victim of for-profit school fraud.

A guide to finding the right job training school (Vietnamese)

A guide to finding the right job training school (Vietnamese)
Học nghề có thể là một sự đầu tư có giá trị cho tương lai của quý vị -- nếu nhà trường hay các chương trình huấn nghệ có uy tín và giá học phí công bằng -- Tập cẩm nang này được biên soạn để giúp những ai có ý định xin vào các chượng trình huấn nghệ hay trường dạy nghề sẽ có đủ tin tức để quyết định, tránh bị mắc nợ học phí quá nhiều hay nợ học phí không bảo đảm, và biết các nguồn giúp đỡ nếu họ tin rằng họ là nạn nhân của một trường tư giả mạo.

Job training can be a valuable investment in your future—if the school or program is reputable and fairly priced. This guide is designed to help anyone considering a job training program or vocational school make an informed choice, avoid excessive or unwarranted student loan debt, and know where to turn if they believe they are a victim of for-profit school fraud.

 

Quick Menu

Support Consumer Action

Support Consumer

Join Our Email List

Optional Member Code
Facebook FTwitter T

MoneyWise Modules